(ខ្មែរ) ឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ ឈាង រ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាជាក្រុមនាថ្ងៃទី២ នៃសន្និបាតសុខាភិបាល លើកទី៤៣ ឆ្នាំ២០២៤

Sorry, this entry is only available in Khmer.