គោលនយោបាយ​និង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ថ្នាក់​វិស័យ​

  • ផែនការសកម្មភាពពហុវិស័យជាតិស្តីពីការការពារ និងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមិនឆ្លង២០១៨-២០២៧ ខ្មែរ English