សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីផ្ទុះជំងឺរលាកភ្នែកនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីផ្ទុះជំងឺរលាកភ្នែកនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

photo_2023-09-26_18-53-16

photo_2023-09-26_18-53-16 (2)

photo_2023-09-26_18-53-16 (3)

photo_2023-09-26_18-53-18 photo_2023-09-26_18-53-17 photo_2023-09-26_18-53-17 (2)