អង្គភាព​ថ្នាក់កណ្តាល

 1. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំព៌ាមាតា និងទារក
 2. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់ជំងឺរបេង និងហង់សិន
 3. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធជំងឺអេដស៍ ជំងឺសើស្បែក និងកាមរោគ
 4. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្រ្ត និងបាណកសាស្រ្ត
 5. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល
 6. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម
 7. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាព
 8. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តបុរាណ
 9. ឃ្លាំងឱសថកណ្តាល
 10. មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត
 11. មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង
 12. មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈ
 13. មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត
 14. មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ
 15. មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា
 16. មន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី៧
 17. សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (រាប់បញ្ចូលទាំងសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត)
 18. វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ