ប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌសុខាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

 

MOH-Recruitment2022_Page_1

MOH-Recruitment2022_Page_2

MOH-Recruitment2022_Page_3 MOH-Recruitment2022_Page_4 MOH-Recruitment2022_Page_5 MOH-Recruitment2022_Page_6

ប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌសុខាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

បង្កាន់ដៃទទួលពាក្យសម្រាប់ មន្ត្រីរាជការ Application Form-For-Official

បង្កាន់ដៃទទួលពាក្យសម្រាប់ និស្សិត Application Form-For-Student