ច្បាប់

  1. ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំ និង ប្រព្រឹត្ត ទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ខ្មែរ English
  2. ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខ្មែរ English
  3. ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល ខ្មែរ English
  4. ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តី ពី ការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា ៥១ នៃ ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការ ស៊ីវិល ខ្មែរ English
  5. ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ ខ្មែរ English
  6. ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្តីពីការរំលូតកូន ខ្មែរ English
  7. ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជា ជីវៈឯកជន ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និង ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ខ្មែរ English
  8. ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និង ការប្រយុទ្ធ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគ អេដស៍ និង ជំងឹអេដស៍ HIV/AIDS ខ្មែរ English
  9. ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ឱសថ ខ្មែរ English