របាយការណ៍​វឌ្ឍនភាព

 1. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាផិបាល ឆ្នាំ២០២៣ (ទាញយកជាទម្រង់ PDF)
 2. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០២២ (ទាញយកជាទម្រង់ PDF)
 3. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០២១ (ទាញយកជាទម្រង់ PDF)
 4. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០២០ (ទាញយកជាទម្រង់ PDF)
 5. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៩ (ទាញយកជាទម្រង់ PDF)
 6. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៨ (ទាញយកជាទម្រ់ង PDF)
 7. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៧ (ទាញយកជាទម្រ់ង PDF)
 8. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៦ (ទាញយកជាទម្រ់ង PDF)
 9. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៥ (ទាញយកជាទម្រ់ង PDF)
 10. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយកជាទម្រ់ង PDF)
 11. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៣ (ទាញយកជាទម្រ់ង PDF)
 12. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១២ (ទាញយកជាទម្រ់ង PDF)
 13. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១១ (ទាញយកជាទម្រ់ង PDF)
 14. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១០ (ទាញយកជាទម្រ់ង PDF)
 15. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០០៩ (ទាញយកជាទម្រ់ង PDF)
 16. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០០៨ (ទាញយកជាទម្រ់ង PDF)