អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និង​​​​​​​​ហិរញ្ញវត្ថុ

តួនាទី និងមុខងារ

អង្គការលេខ

នាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

១-នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

២-នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

៣-នាយកដ្ឋានថវិកាហិរញ្ញវត្ថុ

៤-នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម