អនុក្រឹត្យ

 1. អនុក្រឹត្យស្តីពី ទិដ្ឋាការ-បញ្ជិកាឱសថ ខ្មែរ English
 2. អនុក្រឺត្យស្តីពីការរៀបចំ និង ប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ខ្មែរ English
 3. អនុក្រឹត្យស្តីពី នីតិវិធីនៃការអនុវត្តន៍ វិន័យចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ខ្មែរ English
 4. អនុក្រឹត្យស្តីពី ផលិតកម្មអាហរ័ណ- នីហរ័ណកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្មឱសថ បូរាណសំរាប់វិស័យសុខាភិបាល ខ្មែរ English
 5. អនុក្រឹត្យស្តីពីការដាក់មន្ត្រីរាជការឱ្យ នៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមក្នុងពេលទៅ បំពេញការងាររៀបចំការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ខ្មែរ
 6. អនុក្រឹត្យស្តីពីការសុំច្បាប់ឈប់ពិសេស នៃមន្ត្រីរាជការដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខ ជនតំណាងរាស្ត្រ ខ្មែរ
 7. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបន្ថែមប្រាក់ បៀវត្ស ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលយោធា នគរបាលជាតិ និវត្តជន និង មន្ត្រីបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម ខ្មែរ
 8. អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺអេដស៍ ខ្មែរ
 9. អនុក្រឹត្យស្តីពីការចាត់ថ្នាក់ជាតិពុល សំរាប់វិស័យសុខាភិបាល ខ្មែរ English
 10. អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាកលវិទ្យា ល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលជាគ្រឹះ ស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ខ្មែរ English
 11. អនុក្រឹត្យស្តីពី បែបបទ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌ នៃការអនុញ្ញាតឱ្យជនបរទេសជា អ្នកវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ឯកជន ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខ្មែរ English
 12. អនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការ បង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ ខ្មែរ English
 13. អនុក្រឹត្យស្តីពី ក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យ ខ្មែរ English
 14. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការ អនុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរក្របខ័ណ្ឌ ឋានន្តរស័ក្តិ និង ថ្នាក់របស់មន្ត្រី រាជការស៊ីវិល ខ្មែរ
 15. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់របប បេសកកម្មក្នុង និងក្រៅប្រទេស ខ្មែរ
 16. អនុក្រឹត្យស្តីពីការតំឡើងឋានៈសាលា ពេទ្យកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទ ទៅ ជា វិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលកង យោធពល ខេមរៈភូមិន្ទ ខ្មែរ
 17. អនុក្រឹត្យស្តីពី បង្កើតគណៈកម្មាធិការ ជាតិបណ្តុះបណ្តាល ខ្មែរ English
 18. អនុក្រឹត្យស្តីពី បង្កើតគណៈកម្មាធិការ ជាតិបណ្តុះបណ្តាល ខ្មែរ
 19. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែប្រែប្រាក់ បំណាច់មុខងាររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ខ្មែរ
 20. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការអនុវត្តន៍ប្រាក់លាភ ការបន្ថែមដោយផ្អែកលើលទ្ធផល ការងារ ខ្មែរ
 21. អនុក្រឹត្យស្តីពីការលក់ផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារក និង កុមារ ខ្មែរ English
 22. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការប្រែក្លាយវិទ្យាស្ថាន ជាតិសុខភាពសារធារណៈទៅជា គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ខ្មែរ English
 23. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតនាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងសុខាភិបាល ខ្មែរ
 24. អនុក្រឹត្យលេខ ២១ ស្តីពីការ បណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ខ្មែរ English
 25. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការប្រែក្លាយមជ្ឈ មណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាលជា គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ខ្មែរ
 26. អនុក្រឹត្យស្តីពី ទិវាឆ្មបជាតិ ខ្មែរ English
 27. អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿង សម្អាង ខ្មែរ English
 28. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការប្រែក្លាយ មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈជាគ្រឹះស្ថាន សាធារណៈរដ្ឋបាល ខ្មែរ
 29. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការប្រែក្លាយ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ជាគ្រឹះស្ថាន សាធារណៈរដ្ឋបាល ខ្មែរ
 30. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកំណត់ទិវា ជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ខ្មែរ
 31. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបោះពុម្ពសារ ព្រមានសុខភាពលើកញ្ចប់បារី ខ្មែរ
 32. អនុក្រឹត្យស្តីពី ក្រមសីលធម៌ទន្តពេទ្យ ខ្មែរ
 33. អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសំរួលមាត្រា៦នៃ អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.បកចុះ ថ្ងៃទី ១៣ មីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការ បណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ខ្មែរ English
 34. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតគណៈ កម្មការជាតិរៀបចំគោលការណែនាំ និង នីតិវិធីក្នុងការដឹកនាំការការពារ សារណា និងនិក្ខេបទ ខ្មែរ English
 35. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការប្រែក្លាយវិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលកងយោធពល ខេមរភូមិន្ទទៅជា គ្រឹះស្ថាន សាធារណៈរដ្ឋបាល ខ្មែរ English
 36. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការប្រែក្លាយ មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិជាគ្រឹះស្ថាន សាធារណៈរដ្ឋបាល ខ្មែរ
 37. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការផ្តល់ឋានៈ សាស្ត្រាចារ្យ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ខ្មែរ English
 38. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកំណត់ទិវាជាតិ សុខភាពមាតា ទារក និង កុមារ ខ្មែរ
 39. អនុក្រឹត្យស្តីពីការហាមឃាត់ចំពោះ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ផលិតផលថ្នាំជក់ខ្មែរ English