បទបញ្ជា សេចក្តី​សម្រេច លិខិត​បង្គាប់ការ

 1. សេចក្តីសំរេចស្តីពី ការបង្កើតសាលា សុខាភិបាលមធ្យមខេត្តបាត់ដំបង ខ្មែរ English
 2. សេចក្តីសំរេចស្តីពី ការបង្កើតសាលា សុខាភិបាលមធ្យមខេត្តស្ទឹងត្រែង ខ្មែរ
 3. បទបញ្ជាស្តីពីការរៀបចំក្រុមចត្តឡាសឺ័ក ខ្មែរ
 4. សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការផ្តល់ប័ណ្ណ សំគាល់ខ្លួន មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក សុខាភិបាល ខ្មែរ
 5. សេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពី កំណែទំរង់រដ្ឋបាល ខ្មែរ English
 6. សេចក្តីសំរេចស្តីពី ការអនុញ្ញាតអោយ ដឹកឱសថតាមរថយន្តទៅចែកចាយ តាមខេត្ត និងក្រុងនានាក្នុងព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ខ្មែរ
 7. សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការពង្រឹងការងារ គ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការសុខាភិបាល ខ្មែរ English
 8. សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការបង្កើតគណៈ កម្មការខេត្ត-ក្រុងសំរាប់ប្រយុទ្ធទប់ ស្កាត់ការរាតត្បាត ខ្មែរ
 9. សេចក្តីជូនដំណឹងចំពោះអ្នកទទួល ខុសត្រូវគ្រឹះស្ថានលក់ឱសថ ខ្មែរ
 10. សេចក្តីជូនដំណឹងពី ការទុកដាក់កាក សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ ខ្មែរ
 11. តួនាទី និង ភារកិច្ចរបស់ប្រធាន ថែទាំនាយអាគារមន្ទីរពេទ្យ និង អ្នកគ្រប់គ្រងការងារថែទាំ ខ្មែរ English
 12. សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់ ឱសថក្លែងក្លាយ និង សេវាសុខា ភិបាលខុសច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ខ្មែរ English