ប្រកាស

 1. ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្ត ទៅ នៃមន្ទីរសុខា ភិបាលខេត្ត-ក្រុង ខ្មែរ
 2. ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់តួនាទី ភារកិច្ច របស់ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យ សេវាវេជ្ជសា្រស្ត អមវេជ្ជសា្រស្ត និង ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ខ្មែរ English
 3. ប្រកាសស្តីពីការបើកឱសថស្ថាន ខ្មែរ English
 4. ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីគោលការណ៍ សំរាប់ការប្រលងមធ្យមសិក្សាចំណេះ ទូទៅប្រលងឧត្តមសិក្សា មធ្យមសិក្សា បច្ចេកទេស និង វិជ្ជាជីវៈ ប្រលងគ្រូបង្រៀន និង ប្រលងអាហារូបករណ៍ ខ្មែរ
 5. ប្រកាសស្តីពី បែបបទ និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌ បច្ចេកទេសក្នុងការសុំបើក ឬបិទ សុំកែទ្រង់ទ្រាយ ឬ ប្តូរទីតាំង នៃសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ខ្មែរ English
 6. ប្រកាសស្តីពីការបើកឱសថស្ថានរង ខ្មែរ English
 7. ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់ផ្លាកសញ្ញា សំគាល់ ថ្មី ដល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និង ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ខ្មែរ English
 8. ប្រកាសស្តីពីការណែនាំអនុវត្តច្បាប់ រំលូតកូន ខ្មែរ English
 9. ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការបើក បិទ ប្តូរទីតាំងរបស់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ខ្មែរ English
 10. ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងមណ្ឌល សុខភាពដែលស្ថិតនៅក្នុង ឬក្បែរ មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខ្មែរ English
 11. ប្រកាសស្តីពីការដាក់អោយអនុវត្តនូវ កម្មវិធីសិក្សាគិលានុបដ្ឋាក-ឆ្មប បឋម ២០០៣ ខ្មែរ English
 12. ប្រកាសស្តីពី ការរៀបចំ និង ប្រព្រឹត្តទៅ របស់សាលាមធ្យម សិក្សាសុខាភិបាលភូមិភាគ ខ្មែរ English
 13. ប្រកាសស្តីពី តួនាទី និង ភារកិច្ចរបស់ គិលានុបដ្ឋាក-យិកា ខ្មែរ English
 14. ប្រកាសស្តីពី ការណែនាំឱ្យប្រើ ប្រាស់ឯក សារពិនិត្យការរំលោភ ផ្លូវភេទ ខ្មែរ English
 15. ប្រកាសស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយជា លក្ខណៈ វិជ្ជាជីវៈឯកជន ក្នុងវិស័យ វេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និង ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ខ្មែរ
 16. ប្រកាសស្តីពី ការអនុវត្តន៍ច្បាប់អនុញ្ញា អោយបើកបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ ខ្មែរ English
 17. ប្រកាសស្តីពី បែបបទ និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌ បច្ចេកទេសក្នុងការសុំបើក ឬបិទ សុំកែទ្រង់ទ្រាយ ឬ ប្តូរទីតាំង នៃសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ខ្មែរ English
 18. ការកែសំរួលការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃសាលាមធ្យមសិក្សាសុខាភិបាលភូមិភាគ ខ្មែរ
 19. ប្រកាសស្តីពីការដាក់អោយអនុវត្តនូវ កម្មវិធីសិក្សាគិលានុបដ្ឋាក-ឆ្មប បឋម ២០០៥ ខ្មែរ English
 20. ប្រកាសស្តីពីកំរិតសមមូលសញ្ញាប័ត្រ ខ្មែរ
 21. ប្រកាសស្តីពីការកំណត់តំបន់ជួបការ លំបាក ខ្មែរ
 22. រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី ការអនុញ្ញាត អោយសេវា សុខាភិបាលអនុវត្តការ ពិនិត្យ និង ព្យាបាលដោយ យកកំរៃខ្លះពី អ្នកជំងឺ ខ្មែរ
 23. ប្រកាសរួម ក្រសួងសុខាភិបាល និង ក្រសួងព័ត៌មាន ស្តីពីបែបបទ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ឱសថសម័យ ឱសថបូរាណ គ្រឿងសំអាង ផលិតិ សំរាប់ចិញ្ចឹម ទារក ថ្នាំជក់ និង សេវាឯកជន ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និង ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ខ្មែរ English
 24. ប្រកាសស្តីពី និយាមនៃការបណ្តុះ បណ្តាលអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្ត្រ ខ្មែរ English
 25. ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់ ឧបត្ថមឆ្មប ខ្មែរ English
 26. កម្មវិធីសិក្សាជាតិ ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង ផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក និង ប្រកាសរួមស្តី ពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍នូវកម្មវិធីសិក្សា ជាតិកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងគិលានុបដ្ឋាក ខ្មែរ English
 27. ប្រកាសស្តីពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ និង លក្ខណ វិនិច្ឆ័យលម្អិតសម្រាប់ការបង្កើត គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ខ្មែរ English
 28. ប្រកាសរួមអន្តរក្រសួង ស្តីពីការអនុវត្តន៍អនុក្រឹត្យស្តីពី ការផ្សព្វ ផ្សាយ លក់ផលិតផលសំរាប់ចិញ្ចឹម ទារក-កុមារ ខ្មែរ English
 29. ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទេស ចរណ៍ដល់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និង អាហារដ្ឋាន ខ្មែរ English
 30. ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលប្រកាស លេខ ៨២ អបស ឱអបស ចុះថ្ងៃទី ៣១ មីនា ឆ្នាំ ១៩៩៩ របស់ក្រសួង សុខាភិបាលស្តីពី បែបបទអាហរ័ណ- នីហរ័ណកម្មឱសថ ខ្មែរ
 31. ប្រកាសស្តីពី ការបែងចែកភារកិច្ច ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាល ខ្មែរ English
 32. ប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួលប្រកាស លេខ៨៣ អបស,ឱអបស ចុះថ្ងៃទី ៣១ មីនា ឆ្នាំ ១៩៩៩ របស់ក្រសួង សុខាភិបាលស្តីពីល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការផ្សព្វ ផ្សាយឱសថ និង ផលិតផលដែលមាន គុណភាពក្នុងការបង្ការ ឬព្យាបាលជំងឺ ខ្មែរ
 33. ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលប្រកាស លេខ៥៦៨អបស.ឱអបស ចុះថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៨ របស់ក្រសួង សុខាភិបាលស្តីពី បែបបទ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌ ក្នុងការសុំបើក ឬប្តូរទីតាំងនៃ អាគារលក់ឱសថបូរាណ ខ្មែរ
 34. ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលប្រកាស លេខ៩៣៦ សនបឱ ចុះថ្ងៃទី ៦ខែកញ្ញា របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី បែបបទ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការ សុំបើក ឬបិទ ឬប្តូរទីតាំងនៃគ្រឹះស្ថាន អាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ ខ្មែរ
 35. ប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិ បាលស្តីពី ការអនុវត្តន៍ការបោះពុម្ពសារ ព្រមានសុខភាពលើកញ្ចប់បារី ខ្មែរ
 36. ប្រកាសស្តីពី ការកែសំរួលប្រកាស លេខ ១៥៥ អបស.ឱអបស ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ២០០០ របស់ក្រសួង សុខាភិបាល ស្តីពីបែបបទ និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ក្នុងការសុំបើក ឬបិទ ឬ ប្តូរទីតាំងនៃ គ្រឹះស្ថានលក់ឱសថ ខ្មែរ English
 37. ប្រកាស ស្តីពីបែបបទ និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌ បច្ចេកទេស ក្នុងការសុំបើក ឬ បិទ ឬ ប្តូរទីតាំង នៃមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស និង ថែរក្សាសម្ផស្ស ខ្មែរ English
 38. ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួលភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាល ខ្មែរ English
 39. ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលបែបបទ និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌបច្ចេកទេស ក្នុងការសុំ បើក ឬ បិទ សុំកែទ្រង់ទ្រាយ ឬប្តូរទីតាំងនៃ សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និង ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រឯកជន ខ្មែរ English
 40. ប្រកាសរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងឧស្សាហកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម ក្រសួងសុខាភិបាល និង ក្រសួង ទេសចរណ៍ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្តីពីការអនុវត្តន៍ និង រៀបចំសម្របសម្រួលស្ថាប័នកិច្ច នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពម្ហូប អាហារចាប់ពីកសិដ្ឋានផលិតដល់ តុបរិភោគ ខ្មែរ
 41. ប្រកាសស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច របស់ភ្នាក់ ងារត្រួតពិនិត្យឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារ និង គ្រឿងសម្អាង និង សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និង ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រឯកជន ខ្មែរ English
 42. ប្រកាសរួមស្តី ការជ្រើសរើស ឬ ការ ប្រឡងចូលរៀន និង ការប្រឡង បញ្ចប់ ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ រងនៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាល វិស័យសុខាភិបាល ខ្មែរ English