ព្រះរាជក្រឹត្យ

 1. ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីគោលការណ៍រួមនៃ ការរៀបចំមុខងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ខ្មែរ
 2. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈ គ្រូពេទ្យ ខ្មែរ English
 3. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី បៀវត្សមូលដ្ឋាន និង ប្រាក់បន្ទាប់បន្សំនៃបៀវត្ស របស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ខ្មែរ
 4. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីលក្ខន្តិកៈដោយឡែក នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ ខ្មែរ English
 5. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីលក្ខន្តិកៈដោយឡែក នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលមធ្យម ខ្មែរ English
 6. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីលក្ខន្តិកៈដោយឡែក នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលបឋម ខ្មែរ
 7. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការប្រមូល ផ្តុំមន្ត្រីរាជការដែលមានលក្ខណៈ សម្បត្តិ ឬ ការបណ្តុះបណ្តាលដូចគ្នា ខ្មែរ English
 8. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការទទួលស្គាល់ គុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សា ខ្មែរ English
 9. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីរូបសញ្ញាសុខាភិបាល សញ្ញាសក្តិ និង ឯកសណ្ឋាននៃក្រប ខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ និង ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលមធ្យម ខ្មែរ
 10. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈ ទន្តពេទ្យកម្ពុជា ខ្មែរ English
 11. ព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ប្តូរឈ្មោះ មន្ទីរពេទ្យព្រះនរោត្តមសីហនុ មកជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ខ្មែរ
 12. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈឆ្មប ខ្មែរ English
 13. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកែសំរួលមាត្រា ៧ និង មាត្រា ៩ នៃព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី លក្ខន្តិកៈដោយឡែកនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រី សុខាភិបាលមធ្យម ខ្មែរ English
 14. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈ គិលានុបដ្ឋាកកម្ពុជា ខ្មែរ English
 15. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតគណៈ ឱសថការីកម្ពុជា ខ្មែរ English