សារអបអរសាទរទិវាសុខភាពភ្នែកពិភពលោកថ្ងៃព្រសហ្បតិ៍ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

សារអបអរសាទរទិវាសុខភាពភ្នែកពិភពលោកថ្ងៃព្រសហ្បតិ៍ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

photo_2023-10-07_08-54-50 photo_2023-10-07_08-54-57