សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការការពារសុខភាព ត្រៀមបង្ការ និងឆ្លើយតប ចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះទឹកជំនន់

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការការពារសុខភាព ត្រៀមបង្ការ និងឆ្លើយតប ចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះទឹកជំនន់

photo_2023-10-07_08-54-31 photo_2023-10-07_08-54-45