សារាចរ

  1. សារាចរស្តីពីការកំណត់ការអនុវត្ត ការងារដឹកនាំ និង គ្រប់គ្រង ខ្មែរ English
  2. សារាចរស្តីពីក្របខ័ណ្ឌសមត្ថកិច្ចក្នុងការ សំរេចរបស់ប្រធានក្រសួងស្ថាប័នខ្មែរ English
  3. សារាចរណែនាំស្តីពីការជ្រើសរើស និងតែងតាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ខ្មែរ English
  4. សារាចរណែនាំស្តីពីប្រើប្រាស់រថយន្ត គិលានសង្គ្រោះ ខ្មែរ
  5. សារាចរស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាព និង វិធានការត្រួតពិនិត្យគុណភាព សុវត្ថិភាព លើផលិតផលទំនិញ និង ចំណីអាហារ ដែលប្រើសារធាតុគីមី ខ្មែរ
  6. សារាចរណែនាំ ស្តីពី ល័ក្ខខ័ណ្ឌ អនាម័យ អាហារដ្ឋាន-ភោជនីយដ្ឋាន ខ្មែរ English
  7. សារាចរណែនាំ របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង សុខាភិបាល ស្តីពី ការបង្កើនការលើក ទឹកចិត្តចំពោះឆ្មប ដោយបង្កើតប្រាក់ ឧបត្ថម្ភជូនឆ្មបដែលបានផ្តល់សេវា សំរាល កូនរស់ ខ្មែរ English
  8. សារាចរណែនាំស្តីពី ការប្រើប្រាស់ សញ្ញាសំគាល់រថយន្តគិលានសង្គ្រោះ ខ្មែរ English
  9. សារាចរណែនាំស្តីពី ការកំណត់តម្លៃ ព្យាបាលជំងឺ នៅតាមសេវាវេជ្ជ សាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និង ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រឯកជន ខ្មែរ English