អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​​​សុខាភិបាល

តួនាទី និងមុខងារ

អង្គការលេខ

នាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសសុខាភិបាល

១-នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល

២-នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

៣-នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខាពេទ្យ និងគ្រឿងសម្អាង

៤-នាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យ 

៥-នាយកដ្ឋានការពារសុខភាព

៦-នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លង

៧-នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

៨-នាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការបំពានគ្រឿងញៀន