សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្តាសាយបក្សីលេីកុមារីអាយុ ២ឆ្នាំ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន  ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្តាសាយបក្សីលេីកុមារីអាយុ  ២ឆ្នាំ

photo_2023-10-10_05-41-12 photo_2023-10-10_05-41-22